Poistuminen | Toimielimet | Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta | Pöytäkirja 26.05.2010

Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta
Pöytäkirja 26.05.2010 Pykälä 8Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta
§ 8
26.05.2010

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

JATE § 8


Kuntalain 58 §:n 2 momentissa säädetään:

 


'Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.'

 


Hallintosäännön 44 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

 


Hallintosäännön 445 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 

Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


_______  
Poistuminen | Toimielimet | Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta | Pöytäkirja 26.05.2010

©