Poistuminen | Toimielimet | Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta | Pöytäkirja 22.11.2011

Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta
Pöytäkirja 22.11.2011 Pykälä 60Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta
§ 60
22.11.2011

 

Jätemaksu / muistutus / Kustavi

 

JATE § 60
Hakija:
47000
Leonsaari Urho

 

Kiinteistö:
Iso-Rahi, Vähäleonsaari 2:4
 

Jätemaksun määräämisen yksityiskohtaiset perusteet sisältävän taksan hyväksyy kunta. Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta huolehtii liikelaitoksen johtosäännön 3 §:n mukaan Uudenkaupungin kaupungin ja Kustavin kunnan alueella jätelain mukaisesta jätehuollon yleisestä järjestämisestä ja viranomaistehtävistä ja päättää palveluista ja suoritteista perittävistä maksuista ja hinnoitteluperiaatteista.

 

Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta hyväksyi Kustavin jätehuoltomaksutaksan 23.11.2010 § 28 ja taksa tuli voimaan 1.1.2011.

 

Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää perimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso ja jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely.

 

Jätelain 11 §:n mukaan jätteen haltijan on liityttävä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Kustavissa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Jätteen haltijan on toimitettava jätteet järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä olevaan jäteastiaan tai keräyspaikkaan lukuun ottamatta niitä jätteitä, jotka jätteen haltija jätelain, sen nojalla annettujen säännösten ja asianomaisten kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti hyödyntää tai käsittelee itse.

 

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa maksulipun saamisesta muistutus jätemaksun määräämisestä ja maksuunpanosta päättävälle kunnan viranomaiselle, Uudessakaupungissa Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunnalle. 

Lisätietoja
Talousjohtaja Anne Takala

puh. 0500 757 657

 

Ehdotus:

Taksan mukaista maksua alennetaan 50 %.

 

Perustelu:
Kiinteistö on asumiskelvollinen, mutta asumaton.

 

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


________   
Poistuminen | Toimielimet | Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta | Pöytäkirja 22.11.2011

©